การประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติงานของ บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ครั้งที่ 1

วัน พุธ ที่ 5 เมษายน 2566 เวลา 12.30 น.นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติงานของ บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2566) ของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และกลุ่มอำนวยการ ณ ห้องกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และ ห้องอำนวยการ 2