การติดตาม ตรวจสอบระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

วันที่ 4 เมษายน 2566 เวลา 13.00 น. นายเกรียงศักดิ์  ยอดสาร  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการประกันคุณภาพการศึกษา  ตามคำสั่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ที่ 109/2566 ได้แก่ นายอิทธิรัฐ  น้อยเกิด ผู้อำนวยการโรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ นางพัทธนันท์  หนูเทศ นางพเยาว์ กลิ่นหอม รองผู้อำนวยการโรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ และนางสาวจิราวรรณ  พุ่มต้นวงษ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ดำเนินการ ติดตาม ตรวจสอบ  การดำเนินงานระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา    พ.ศ.2561 และ ร่วมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ โดยมีนายสมบูรณ์  นนท์สกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์, และรองผู้อำนวยการโรงเรียน   ทั้ง 4 ท่าน พร้อมด้วยคณะครู และหัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนร่วมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความถูกต้อง และเชื่อถือได้