การติดตาม ตรวจสอบระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

วันที่ 4 เมษายน 2566 เวลา 13.00 น. นายเกรียงศักดิ์  ยอดสาร  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการประกันคุณภาพการศึกษา  ตามคำสั่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ที่ 109/2566 ได้แก่ นางสาวสายชล  บุตรเสน่ห์  ผู้อำนวยการโรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์ นางสาวจิรัชญา  ทิขัตติ  รองผู้อำนวยการโรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์  นางสาวรัชฎาพร  สุดเสมา รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมแสงชนูทิศ และนางสาวอมรรัตน์  แก้วมาลา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ดำเนินการ ติดตาม ตรวจสอบ การดำเนินงานระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 และ ร่วมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา โดยมีนายก้านตอง  เส็งเอี่ยม ผู้อำนวยการโรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา ,นางสุวรรณา ภมรพิบูลย์ รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะครู และหัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนร่วมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความถูกต้อง และเชื่อถือได้