การสอบนานาชาติ รอบสอง

วันจันทร์ ที่ 3 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้ นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ลงพื้นที่เยี่ยมสนามสอบนานาชาติ รอบสอง วิชาคณิตศาสตร์ ณ สนามสอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ต้อนรับและรายงานการดำเนินการฯ เพื่อเป็นกำลังใจคณะกรรมการ -นักเรียนการดำเนินการจัดสอบให้เป็นไปตามแนวทางฯที่ สพฐ.กำหนด ในการดำเนินงานโครงการสอบแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี 2566 รอบสอง ระดับประเทศ วิชาคณิตศาสตร์ ในการจัดสอบครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ ยุติธรรม มีประสิทธิภาพ และบรรลุเป้าหมายของโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากลโครงการย่อยพัฒนาความสามารถทางวิชาการผู้เรียนผ่านกระบวนการแข่งขันวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมราชสิทธิเวที สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์