การติดตาม ตรวจสอบระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

วันที่ 31 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 น. นายเกรียงศักดิ์  ยอดสาร  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการประกันคุณภาพการศึกษา  ตามคำสั่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ที่ 109/2566 ได้แก่ นายชาญชัย  ชนิดสะ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ นางสมกมล  วรรณทอง  รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ นายพฤกษ  อินทโลหิตเชิดชู รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัว และนางศิฎามาส  น้อยสอน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ  ดำเนินการ ติดตาม ตรวจสอบ การดำเนินงานระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 และ ร่วมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม โดยมีนายสังวร  ยมรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม, รองผู้อำนวยการโรงเรียน ทั้ง 4 ท่าน พร้อมด้วยคณะครู และหัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนร่วมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความถูกต้อง และเชื่อถือได้