การติดตาม ตรวจสอบระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

วันที่ 30 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 น. นายเกรียงศักดิ์  ยอดสาร  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการประกันคุณภาพการศึกษา  ตามคำสั่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ที่ 109/2566 ได้แก่ นายสมบูรณ์  นนท์สกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ นายพจนลักษณ์  ชูยอด รองผู้อำนวยการโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์  นางพงษ์ภัทรวิชญ์  บุญศิริ  รองผู้อำนวยการโรงเรียนช่องแคพิทยาคม และนายคมกฤช  แผนเสือ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ  ดำเนินการ ติดตาม ตรวจสอบ การดำเนินงานระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 และ ร่วมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนลาดทิพรสพิทยาคม  โดยมี นายสมแพง  อินอาน ผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนลาดทิพรสพิทยาคม  พร้อมด้วยคณะครู และหัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนร่วมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความถูกต้อง และเชื่อถือได้