การติดตาม ตรวจสอบระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

วันที่ 30 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 น. นายเกรียงศักดิ์  ยอดสาร  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการประกันคุณภาพการศึกษา  ตามคำสั่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ที่ 109/2566 ได้แก่ นายกิจจา  เอี่ยมระหงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระบางวิทยา  นายอภิเชษฐ์  บุญพยอม รองผู้อำนวยการโรงเรียนพระบางวิทยา นางสาวจรัมพร พรมพิทักษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมแสงชนูทิศ และนางเมตตา  ถวิลไทย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  ดำเนินการ ติดตาม ตรวจสอบ การดำเนินงานระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 และ ร่วมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนทับกฤชพัฒนา  โดยมี นายปัญญา พรหมบุตร  ผู้อำนวยการโรงเรียนทับกฤชพัฒนา, นายศุภฤกษ์  ศิโรทศ  รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู และหัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนร่วมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความถูกต้อง และเชื่อถือได้