การติดตาม ตรวจสอบระบบประกันคุณภาพ การศึกษาของสถานศึกษา

วันที่ 29 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายเกรียงศักดิ์  ยอดสาร  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการประกันคุณภาพการศึกษา  ตามคำสั่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ที่ 109/2566 ได้แก่ นางสาวธัญญลักษณ์  นาจำปา ผู้อำนวยการโรงเรียนวังบ่อวิทยา นางสาวจารุวรรณ  ทองนิตย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวังบ่อวิทยา นางสาวศิรินันท์      ยอดฉิมมา รองผู้อำนวยการโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม และนางศิฏามาส  น้อยสอน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ  ดำเนินการ ติดตาม ตรวจสอบ การดำเนินงานระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 และ ร่วมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนวังข่อยพิทยา  โดยมี นายวิมล  ปรักมาตย์  ผู้อำนวยการโรงเรียนวังข่อยพิทยา, นางสาวจุฑาภัทร์   ศิวนาถกูล รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู และหัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนร่วมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความถูกต้อง และเชื่อถือได้