การติดตาม ตรวจสอบระบบประกันคุณภาพ การศึกษาของสถานศึกษา

วันที่ 29 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายเกรียงศักดิ์  ยอดสาร  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการประกันคุณภาพการศึกษา  ตามคำสั่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ที่ 109/2566 ได้แก่ นายจิโรจ  จิ๋วแหยม ผู้อำนวยการโรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิ์วิทยาคม นางสาวอภิญญา   ยอดนิล รองผู้อำนวยการโรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิ์วิทยาคม      นางนพมาศ เปฏะพันธ์  รองผู้อำนวยการโรงเรียนลาดยาววิทยาคม และนางสาวภัทรภรณ์ น้อยกอ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  ดำเนินการ ติดตาม ตรวจสอบ การดำเนินงานระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 และ ร่วมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์  โดยมี นายภูมิภัทร  ลอยเจริญ  ผู้อำนวยการโรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ ,และนายกฤษฎา  วิศาลนิตย์  รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู และหัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนร่วมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความถูกต้อง และเชื่อถือได้