การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการจัดการ ศึกษาของสถานศึกษา รอบ6 เดือน ครั้งที่ 1 สหวิทยาเขตทุ่งหินเทิน

วัน อังคาร ที่ 28 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น.นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธาน การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการจัดการ ศึกษาของสถานศึกษา รอบ6 เดือน ครั้งที่ 1 (1ตุลาคม 2565-31มีนาคม 2566) และ การพัฒนาตามข้อตกลง (PA) การปฏิบัติงานหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษา ของสหวิทยาเขตทุ่งหินเทิน  โดยมี โรงเรียนเข้ารับการประเมิน จำนวน 7 โรงเรียน ดังนี้ โรงเรียนลาดยาววิทยาคม ,โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยคาร ,โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ ,โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม,โรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม ,โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ และโรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิ์วิทยาคม พร้อมด้วยคณะกรรมการ กตปน. มีการจัดนิทรรศการการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษา ณ หอประชุม โรงเรียนลาดยาววิทยาคม