การอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรมระบบติดตามแผนปฏิบัติการ/ งบประมาณ และโปรแกรมระบบดูแลช่วยเหลือ เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ประจำปีการศึกษา 2565 ของครูโรงเรียนลาดยาววิทยาคม

วัน อังคาร ที่ 28 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 น.นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วย นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ร่วมเยี่ยมชมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรมระบบติดตามแผนปฏิบัติการ/ งบประมาณ และโปรแกรมระบบดูแลช่วยเหลือ เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ประจำปีการศึกษา 2565 ของครูโรงเรียนลาดยาววิทยาคม ณ ห้องคอมพิวเตอร์ โรงเรียนลาดยาววิทยาคม