การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการจัดการ ศึกษาของสถานศึกษา รอบ 6 เดือน ครั้งที่ 1 สหวิทยาเขตร่มเกล้านวมินท์

วัน จันทร์ ที่ 27 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น.นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธาน การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการจัดการ ศึกษาของสถานศึกษา รอบ 6 เดือน ครั้งที่ 1 (1ตุลาคม 2565-31มีนาคม 2566) และ การพัฒนาตามข้อตกลง (PA) การปฏิบัติงานหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษา ของสหวิทยาเขตร่มเกล้านวมินท์ โดยมี โรงเรียนเข้ารับการประเมิน จำนวน 8 โรงเรียน ดังนี้ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม ,โรงเรียนพระบางวิทยา , โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา ,โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ ,โรงเรียนทับกฤชพัฒนา ,โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม ,โรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์ และโรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา พร้อมด้วยคณะกรรมการ กตปน. มีการจัดนิทรรศการการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษา ณ หอประชุม โรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา

ภาพจากไดร์ฟ https://drive.google.com/drive/u/0/folders/12aZfEx3Pa7HKqAhI7sjxPj9m6K6DbytG