สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ PELC และสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพภาษาอังกฤษ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีงบประมาณ 2566

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ PELC และสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพภาษาอังกฤษ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีงบประมาณ 2566
ระหว่างวันที่ 20 มีนาคม – 10 เมษายน 2566

รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่ เว็บไซต์ https://sites.google.com/obec.moe.go.th/language42/pelc-2566

ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฟรี และพร้อมรับเกียรติบัตร
ที่ https://bit.ly/3Zv7ayQ หรือ แสกน QR Code ที่แนบมานี้