ประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดการขายทอดตลาดอาคารเรียน แบบ 216 ก จำนวน 16 ห้องเรียน ของโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์