โครงการนิเทศภายในสถานศึกษาห้องเรียนเป็นฐานใช้นวัตกรรมในการขับเคลื่อนระยะที่1

เมื่อวันอังคาร ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00น นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้ นางเมตตา  ถวิลไทย และ นางสาวอมรัตน์ แก้วมาลา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นิเทศการสอน เยี่ยมชั้นเรียน และการดำเนินการนิเทศภายในโรงเรียนในสหวิทยาเขตร่มเกล้านวมินท์ ณ โรงเรียนทับกฤชพัฒนา โครงการนิเทศภายในสถานศึกษาห้องเรียนเป็นฐานใช้นวัตกรรมในการขับเคลื่อนระยะที่1 ตามแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ครูผู้รับการนิเทศ นางสาวศศิธร  พิมพ์สอน  วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ผู้ร่วมการนิเทศ ได้แก่ นายปัญญา  พรหมบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนทับกฤชพัฒนา นายศุภฤกษ์  ศิโรทศ  รองผู้อำนวยการโรงเรียน และครูหัวหน้าวิชาการ  และได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สะท้อนคิด PLC ผลการจัดการเรียนรู้ เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนต่อไป