โครงการนิเทศภายในสถานศึกษาห้องเรียนเป็นฐานใช้นวัตกรรมในการขับเคลื่อน ระยะที่1

เมื่อวันอังคาร ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00น นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้ นางเมตตา  ถวิลไทย และ นางสาวอมรัตน์ แก้วมาลา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นิเทศการสอน เยี่ยมชั้นเรียน และการดำเนินการนิเทศภายในโรงเรียนในสหวิทยาเขตร่มเกล้านวมินท์ ณ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม โครงการนิเทศภายในสถานศึกษาห้องเรียนเป็นฐานใช้นวัตกรรมในการขับเคลื่อน ระยะที่1 ตามแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ครูผู้รับการนิเทศ นายพีรดนย์  จัตุรัส  วิชาเทคโนโลยี  (การออกแบบเทคโนโลยี   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ผู้ร่วมการนิเทศ ได้แก่ ดร.ชาญณรงค์  ยาสุทธิ ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม นายเสฐียร  ดามาพงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ครูหัวหน้าวิชาการ ครูหัวหน้างานนิเทศภายในสถานศึกษา และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สะท้อนคิด PLC ผลการจัดการเรียนรู้ เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนต่อไป