การนิเทศภายในสถานศึกษา ใช้ห้องเรียนเป็นฐานใช้นวัตกรรมในการขับเคลื่อน ระยะที่1

วันอังคาาที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้ นางวิระดา แก่นกระโทก ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และนางศิฏามาส น้อยสอน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา การนิเทศภายในสถานศึกษา ใช้ห้องเรียนเป็นฐานใช้นวัตกรรมในการขับเคลื่อน ระยะที่1 ตามแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม ผู้รับการนิเทศ ได้แก่ นายธีรญาณ ป้อมทอง ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) สอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยผู้เข้าร่วมการนิเทศ ได้แก่ ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียน และครูผู้ร่วมนิเทศ ทั้งนี้ได้ดำเนินการสังเกตการจัดการเรียนรู้เชิงรุก และสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้ PLC