การประชุมชี้แจงรายละเอียดการจัดทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing) ปีการศึกษา 2565

เมื่อวันจันทร์ ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 นายรังสิวุฒิ  พุ่มเกิด รองผอ.สพม.นครสวรรค์ เป็นประธานพิธิเปิดการประชุมชี้แจงการดำเนินการจัดทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ด้วยระบบดิจิทัล(Digital Testing) ปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมราชสิทธิเทวี สพม.นครสวรรค์ พร้อมด้วย นายสมบัติ ล้อจงเฮงรองผอ.สพม.นครสวรรค์ นายคมกฤช  แผนเสือ และนางสาวอาทิตยาภรณ์  พุ่มขจร ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์สพม.นครสวรรค์ ได้ประชุมชี้แจงรายละเอียดการจัดทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing) ปีการศึกษา 2565 ให้กับตัวแทนคณะกรรมการระดับสนามสอบของจังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 37 สนาม ประกอบด้วย หัวหน้าสนามสอบ เจ้าหน้าที่ประสานงาน และเจ้าหน้าที่ระบบสนามสอบ  ซึ่งมีสพม.นครสวรรค์ เป็นศูนย์ประสานงานการจัดสอบของจังหวัดนครสวรรค์ และมีกำหนดการสอบในระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์ – 4 มีนาคม 2566