การ
ประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษา CEFR ระดับเขตพื้นที่การศึกษา รูปแบบ VDO Conference

วันพุธ ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30 น. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้ นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานเปิดการ
ประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษา CEFR ระดับเขตพื้นที่การศึกษา รูปแบบ VDO Conference ผ่าน Google Meet รหัสห้อง hac-zzjm-wkd โดยมีวัตถุประสงค์ ชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนและกิจกรรมที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และการประเมินคุณภาพผู้เรียนด้านทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมความสามารถทางภาษา CEFR ระดับ A1,A2 รูปแบบการทดสอบออนไลน์ สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทุกคน ผู้ดำเนินการประชุม ได้แก่ นางเมตตา ถวิลไทย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ รองผู้อำนวยการโรงเรียนที่ดูแลงานฝ่ายวิชาการ หัวหน้าวิชาการโรงเรียน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ครูผู้รับผิดชอบสอนภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 3 และครูภาษาอังกฤษ จำนวน 150 คน