การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสื่อออนไลน์เพื่อการจัดการเรียนรู้และการพัฒนางาน โรงเรียนพยุหะพิทยาคม

วันที่ 27 – 28 ตุลาคม 2565 โรงเรียนพยุหะพิทยาคม ได้จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสื่อออนไลน์ เพื่อการจัดการเรียนรู้และการพัฒนางาน โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อภิเชษฐ์ ฉิมพลีสวรรค์รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์เป็นประธานพิธีเปิดการอบรม ในการอบรมครั้งนี้ มีเนื้อหาเกี่ยวกับการสร้างและการใช้งาน Google Drive การสร้างสื่อออนไลน์ด้วย Google Site การสร้างสื่อการจัดการเรียนรู้ด้วย Canva และการสร้างสื่อออนไลน์ด้วย Metaverse Spatial

ผู้ถ่ายภาพ : นายกิตติภูมิ พลราช / โรงเรียนพยุหะพิทยาคม