การประเมินสัมฤทธิผล การปฎิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สหวิทยาเขตอัจฉราลัย และ สหวิทยาเขตวิมานลอย

วัน พุธ ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 11.00 น. ดร.สุชาติ เอกปัชชา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ปฏิบัติราชการ ในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผล การปฎิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ครั้งที่ 1  ของ สหวิทยาเขตอัจฉราลัย และ สหวิทยาเขตวิมานลอย  พร้อมด้วย ดร.จงกล  เดชปั้น ผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์ ประธานสหวิทยาเขตวิมานลอย  นายชาญชัย  ชนิดสะ  ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ ประธานสหวิทยาเขตอัจฉราลัยนางสาวศรีภาวรรณ ไสโสภา ผู้อำนวยการโรงเรียนตะคร้อพิทยา นายบัญชา  วงศ์ซื่อ ผู้อำนวยการโรงเรียนโกรกพระ  นางวิชิรตา  วรธาดาสวัสดิ์  นางมณฑิรา บุตโยธี นางวิลาวัณย์ ฮ้อสิทธิสมบูรณ์ ศึกษานิเทศก์ และผู้บริหารสถานศึกษาสหวิทยาเขตอัจฉราลัย ณ ห้องศูนย์เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา โรงเรียนสตรีนครสวรรค์