การประชุมเชิงปฏิบัติการป้องกันปัญหาและดูแลช่วยเหลือนักเรียน ด้านสุขภาพจิต เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือวิกฤตสุขภาพจิตในโรงเรียน

วัน จันทร์ ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. ดร.สุชาติ เอกปัชชา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ปฏิบัติราชการ ในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการป้องกันปัญหาและดูแลช่วยเหลือนักเรียน ด้านสุขภาพจิต เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือวิกฤตสุขภาพจิตในโรงเรียน โดยมีทีมวิทยากร จากโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดลและโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ ผศ.ดร.ทนพ.กิตติคุณ หมู่พยัคฆ์ หลักสูตร ศศ.ม. นวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น , ผศ.ดร.สุภาภรณ์ คำเรืองฤทธิ์ หลักสูตร ศศ.บ. การประกอบการฯ , อ.ดร.ทวีศักดิ์ ชูมา หลักสูตร ศศ.บ. การประกอบการฯ และนางธัญญณรัชกร ศิริอริยะชัย โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ พร้อมด้วยการเตรียมพร้อมรับมือกับวิกฤตสุขภาพจิต วิทยากรโดย นางสาวสุขาดา จันทร์พรม นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุมราชสิทธิเวที สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์