โครงการสถาบันพระบรมราชชนกสัญจร ปีการศึกษา 2566 เขตสุขภาพที่ 3

วัน พฤหัสบดี ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2565 ดร.สุชาติ เอกปัชชา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ปฏิบัติราชการ ในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้นายรังสิวุฒิ  พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์  พร้อมด้วยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด เป็นตัวแทนเข้าร่วมโครงการสถาบันพระบรมราชชนกสัญจร ปีการศึกษา 2566 เขตสุขภาพที่ 3 มี พร้อมพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันพระบรมราชชนกกับโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาในเขตสุขภาพที่ 3 ทั้ง 5 จังหวัดได้แก่ จังหวัดนครสวรรค์ กำแพงเพชร พิจิตร อุทัยธานีและชัยนาท ณ โรงเรียนนวมินทราชทิศ มัชฌิม