การประเมินสัมฤทธิผล การปฎิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์  ในระยะเวลา 6 เดือนของสหวิทยาเขตทุ่งหินเทิน 

เมื่อวันพุธ ที่ 21 กันยายน 2565 ดร.สุชาติ เอกปัชชา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ปฏิบัติราชการ ในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผล การปฎิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์  ในระยะเวลา 6 เดือนของสหวิทยาเขตทุ่งหินเทิน  ณ  โรงเรียนลาดยาววิทยาคม