การคัดเลือกผลงานวิธีการปฏิบัติเป็นเลิศ (Best Pratices) ระดับการศึกษาขึ้นพื้นฐาน (OBEC Content Center)

วัน จันทร์ ที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 10.30 น. ดร.สุชาติ เอกปัชชา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ปฏิบัติราชการ ในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขึ้นพื้นฐาน (OBEC Content Center) และ การคัดเลือกผลงานวิธีการปฏิบัติเป็นเลิศ (Best Pratices) ระดับการศึกษาขึ้นพื้นฐาน (OBEC Content Center) ณ ห้องประชุมบ้านร่มเย็น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์