การดำเนินการรายงานผลการขับเคลื่อนเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา 1 ช่วย 4 สถานศึกษาแกนนำ

วัน จันทร์ ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.30-12.30 น. ดร.สุชาติ เอกปัชชา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ปฏิบัติราชการ ในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้ นางเมตตา ถวิลไทย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา พร้อมด้วย นางสัมพรรณ ถวิลไทย และนางสาวภัทรภรณ์ น้อยกอ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ดำเนินการรายงานผลการขับเคลื่อนเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา 1 ช่วย 4 สถานศึกษาแกนนำ ได้แก่ โรงเรียนนครสวรรค์ สถานศึกษาร่วมพัฒนา จำนวน 4 โรงเรียน ได้แก่ 1) โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม 2) โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 3) โรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา และ 4) โรงเรียนไพศาลีพิทยา แก่คณะที่ปรึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แก่ ดร.นิพนธ์ เสือก้อน , ศน.เตือนใจ โลหะเวช และ ศน.นันทพร มั่นทัพ โดย การรายงานผลการดำเนินงานสถานศึกษาแกนนำ นำโดย ดร.จงกล เดชปั้น ผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์ สถานศึกษาเครือข่ายร่วมพัฒนา นำโดย ดร.ชาญณรงค์ ยาสุทธิ ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม, นางสาวจุฑามาศ พัฒนศิริ รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกรดพิทยาคม , นาสาววรารัตน์ กันเพ็ชร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา และคณะครูผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา ทั้ง 5 โรงเรียน ร่วมรายงานให้ข้อมูล แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สะท้อนคิดการดำเนินงานเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา 1 ช่วย 4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ รูปแบบ VDO Conference โปรแกรม Google Meet รหัสห้อง mbq-vkia-dgh