โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ มอบเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข นักเรียนทุนเสมอภาค ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕

วันพุธ ที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ นางตรีทิพย์ธิดา โพธิ์ชาธาร รองผู้อำนวยการโรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ได้รับมอบหมายจากท่านผู้อำนวยการโรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ เป็นตัวแทน มอบเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข นักเรียนทุนเสมอภาค ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ ให้กับนักเรียนชั้น ม.๒ และ ม.๓ จำนวน ๒๗ ทุน ณ ห้องโสตทัศนศึกษา ๑๐๐ ปี สมเด็จย่า โดยมีผู้ปกครองนักเรียน เป็นผู้รับมอบทุนการศึกษาดังกล่าว