นิเทศติดตามและตรวจเยี่ยมโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเข้ารับการประเมิน PISA 2022 ณ โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร

วัน พุธ ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.00 น. ดร.สุชาติ เอกปัชชา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ปฏิบัติราชการ ในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้ นางวิชิรตา วรธาดาสวัสดิ์ นางอัจฉรา ทิวาพรภานุกูล และ นายคมกฤช แผนเสือ ศึกษานิเทศก์ นิเทศติดตามและตรวจเยี่ยมโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเข้ารับการประเมิน PISA 2022 ณ โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร