นิเทศ กำกับ ติดตามการจัดการเรียนการสอนเพศวิถีศึกษาของโรงเรียนสตรีนครสวรรค์

วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2565 เวลา 12.40 น. – 15.00 น. ดร.สุชาติ เอกปัชชา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ปฏิบัติราชการ ในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้ นางอัจฉรา ทิวาพรภานุกูล ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์และนางสาวสุชาดา จันทร์พรม นักจิตวิทยาโรงเรียน นิเทศ กำกับ ติดตามการจัดการเรียนการสอนเพศวิถีศึกษาของโรงเรียนสตรีนครสวรรค์