นิเทศติดตามการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา

วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. ดร.สุชาติ เอกปัชชา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ปฏิบัติราชการ ในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้ นางสาวอมรรัตน์ แก้วมาลา นางสาวจิราวรรณ พุ่มต้นวงษ์ ศึกษานิเทศก์ นางมยุรี แย้มจันทร์ฉาย ครูโรงเรียนชุมแสงชนูทิศ และนางสาวภัทรา แกยมรัตน์ ครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ นิเทศติดตามการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา