การประชุมรับฟังความคิดเห็น ปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไขการใช้งาน Platform ของระบบ Moe Safety Center

วัน พฤหัสบดี ที่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น. ดร.สุชาติ เอกปัชชา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ปฏิบัติราชการ ในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้ นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็น ปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไขการใช้งาน Platform ของระบบ Moe Safety Center ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting ณ ห้องประชุมร่วมใจ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์