การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning สู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

เวลา 13.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning สู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ตามนโยบายเร่งด่วน สพฐ. Quick Policy 2565 Active Learning กระทรวงศึกษาธิการ โดยกลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้ มีการประชุมการวางแผนการขับเคลื่อนหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 ด้วยการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้ Active Learning โดย คณะวิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมการวางแผนการขับเคลื่อน “การจัดการเรียนรู้เชิงรุกแบบ Active Learning” สู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนและพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 สำหรับสถานศึกษาในสังกัด และการนำเสนอวิพากย์แผนการขับเคลื่อนฯ ของสถานศึกษา โดยแบ่งเป็นสหวิทยาเขต และสรุปการประชุมการวางแผนการขับเคลื่อนหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 ด้วยการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning สำหรับสถานศึกษาในสังกัด และสหวิทยาเขต โดย ดร.สุชาติ เอกปัชชา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ปฏิบัติราชการ ในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ณ ห้องประชุม The Sun โรงแรม 42 c The Chic Hotel

รวมภาพจากไดร์ฟ https://drive.google.com/drive/folders/1-lDvLnHE5rKs7CO1ScqkBrBK2Bt-KvkO