การประชุมเตรียมความพร้อมการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning

วัน จันทร์  ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 15.00 น. ดร.สุชาติ เอกปัชชา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ปฏิบัติราชการ ในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning สู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ตามนโยบายเร่งด่วน สพฐ. Quick Policy 2565 Active Learning กระทรวงศึกษาธิการ ณ ห้องประชุมราชสิทธิเวทีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์