นิเทศ ติดตามการขับเคลื่อนกิจกรรมโครงการโรงเรียนสุจริต และให้กำลังใจโรงเรียนในการรับการตรวจสอบคุณภาพกิจกรรมโรงเรียนดีต้องมีที่ยืน ระดับ 3 ดาว โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ 

วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. ดร.สุชาติ เอกปัชชา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ปฏิบัติราชการ ในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้ นางมณฑิรา บุตโยธี และนางวิลาวัณย์ ฮ้อสิทธิสมบูรณ์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ นิเทศ ติดตามการขับเคลื่อนกิจกรรมโครงการโรงเรียนสุจริต และให้กำลังใจโรงเรียนในการรับการตรวจสอบคุณภาพกิจกรรมโรงเรียนดีต้องมีที่ยืน ระดับ 3 ดาว โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์