การสัมมนาโรงเรียนร่วมพัฒนาต้นแบบและขยายศูนย์เครือข่าย

ดร.สุชาติ เอกปัชชา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ปฏิบัติราชการ ในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วย ดร.ยมนพร  เอกปัชชา ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 ช่วยราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์  ร่วมการสัมมนาโรงเรียนร่วมพัฒนาต้นแบบและขยายศูนย์เครือข่าย มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวทางการดำเนินโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา ตามแนวทางนโยบายกลุ่มมิตรผล สอดคล้องจุดเน้นของ สพฐ. โดย ดร.สุชาติ เอกปัชชา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ปฏิบัติราชการ ในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ และ การบรรยายพิเศษศูนย์เครือข่ายร่วมพัฒนาระดมความคิด (active learning) จัดทำผังการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ โดย ดร.ยมนพร  เอกปัชชา ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 ช่วยราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ระหว่างวันที่ 7 – 8 สิงหาคม2565  ณ อาคารเรียนรวมใจศรีอัยเยอร์เวง โรงเรียนบ้านยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา