การประเมินสัมฤทธิผลการปฎิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ของสหวิทยาเขตตากฟ้า ตาคลี 

วันพฤหัสบดี ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ 2565 เวลา 11.00 น. ดร.สุชาติ  เอกปัชชา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ปฏิบัติราชการ ในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานการประเมินสัมฤทธิผลการปฎิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 1 ระยะเวลา 6 เดือน ของสหวิทยาเขตตากฟ้า ตาคลี พร้อมด้วย นางสาวอมรรัตน์ แก้วมาลา และ นางสาวจิราวรรณ พุ่มต้นวงษ์ศึกษานิเทศก์ ณ ห้องประชุมโสตทัศนศึกษา โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์