นิเทศ คิดตามการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนวังข่อยวิทยา

วันอังคารที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 11.00 น. ดร.สุชาติ เอกปัชชา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ปฏิบัติราชการ ในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้ นางสาวอมรรัตน์ แก้วมาลา นางสาวจิราวรรณ พุ่มต้นวงษ์ ศึกษานิเทศก์ และนางมยุรี แย้มจันทร์ฉาย ครูโรงเรียนชุมแสงชนูทิศ นิเทศ คิดตามการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนวังข่อยวิทยา