การประชุมชี้แจงเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Symposium การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ด้วยกระบวนการ 5 ขั้นตอน 5 Steps

วันพุธที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 14.00น. ดร.สุชาติ เอกปัชชา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ปฏิบัติราชการ ในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้ นางสัมพรรณ ถวิลไทย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้ พร้อมด้วย นางเมตตา ถวิลไทย และ นางสาวภัทรภรณ์ น้อยกอ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ดำเนินการการประชุมชี้แจงเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Symposium การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ด้วยกระบวนการ 5 ขั้นตอน 5 Steps ตามโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับ ศตวรรษที่ 21 ตามนโยบาย สพฐ.กระทรวงศึกษาธิการ ผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่คณะครู 75 คนจากโรงเรียนที่เข้าโครงการ สพฐ.ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 14 โรงเรียน ผ่านระบบ VDO Conference โปรแกรม Google Meet รหัสห้อง HAC ZZJM WKD