โครงการอบรมพัฒนาสมรรถะครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านทักษะ ความเข้าใจและการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy) หัวข้อ “การออกแบบสื่ออินเตอร์แอคทีฟและเกมเพื่อการศึกษา

วัน ศุกร์ ที่ 22 กรกฎาคม  2565  เวลา 09.00 น. ดร.สุชาติ เอกปัชชา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ปฏิบัติราชการ ในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมพัฒนาสมรรถะครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านทักษะ ความเข้าใจและการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy) หัวข้อ “การออกแบบสื่ออินเตอร์แอคทีฟและเกมเพื่อการศึกษา มีการบรรยาย หัวข้อ “การออกแบบสื่ออินเตอร์แอคทีฟและเกมเพื่อการศึกษา วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รวีพร จรูญพันธ์เกษม พร้อมด้วย นางสาวอมรรัตน์ แก้วมาลา และ นางสาวจิราวรรณ พุ่มต้นวงษ์ การออกแบบสื่ออินเตอร์แอคทีฟ (Workshop) ณ ห้องประชุมราชสิทธิเวที สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์