นิเทศการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ Active Learning ด้วยกระบวนการ 5 ขั้นตอน (5Steps) ตามโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับ ศตวรรษที่ 21 

วันอังคารที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.15น. ดร.สุชาติ เอกปัชชา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต3 ปฏิบัติราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้คณะศึกษานิเทศก์กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้ ได้แก่ นางสัมพรรณ ถวิลไทย, นางเมตตา ถวิลไทย และ นางสาวภัทรภรณ์ น้อยกอ นิเทศการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ Active Learning ด้วยกระบวนการ 5 ขั้นตอน (5Steps) ตามโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับ ศตวรรษที่ 21 ตามนโยบาย สพฐ.กระทรวงศึกษาธิการ โดยโรงเรียนที่เข้าโครงการ สพฐ.ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 14 โรงเรียน คณะครู 75 คน ณ โรงเรียนพยุหะพิทยาค ครูผู้รับการนิเทศ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นางนิธิวดี มงคลปัญญา รายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน 5 ท33101 ชั้น ม.6/1 นางสาวณัฏฐณิชา อ่อนเลิศ รายวิชาสังคมศึกษา ส21101 ชั้น ม.1/1 นายณรงค์ศักดิ์ ก้อนสุวรรณ รายวิชาสังคมศึกษา 3 ส32101 ชั้น ม.5/1 โดยมีกิจกรรมการสังเกตการสอน เยี่ยมชั้นเรียน และสะท้อนคิด โดยเทคนิค Coaching & Mentoring ผู้ร่วมการนิเทศ ได้แก่ โดยมี นายสิงหวรรธน์ มาตราช ผู้อำนวยการโรงเรียนพยุหะพิทยาคม พร้อมด้วย นางปุณฑริกา ชื่นชม หัวหน้ากลุ่มงานบุคคล ให้การต้อนรับและร่วมกิจกรรมการนิเทศชั้นเรียนและสะท้อนคิด