การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรม (องค์กรคุณธรรม) 

วัน อังคาร ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2565  เวลา 09.00 น. ดร.สุชาติ  เอกปัชชา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ปฏิบัติราชการ ในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรม (องค์กรคุณธรรม) พร้อมด้วยนำกล่าวข้อตกลงร่วมกันของผู้บริหารและสมาชิกในองค์กรและมีบรรยายพิเศษ เรื่อง องค์กรคุณธรรม การบรรยายพิเศษ และ การครองตน ครองคน ครองงาน มีการบรรยายพิเศษ เรื่อง “เรื่องเล่าเร้าพลัง” โดยดร.ยมนพร  เอกปัชชา ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 ช่วยราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ณ ห้องประชุมราชสิทธิเวที สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์