ติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนนโยบาย จุดเน้น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

วัน พฤหัสบดี ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2565  เวลา 09.00 น.  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ นำโดย ดร.สุชาติ  เอกปัชชา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ปฏิบัติราชการ ในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์  พร้อมด้วย ดร.อภิเชษฐ์ ฉิมพลีสวรรค์ นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ศึกษานิเทศก์ และ บุคลากรร่วมต้อนรับคณะติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนนโยบาย จุดเน้น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 นำโดย ดร.อโณทัย ไทยวรรณศรี ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน (ที่ปรึกษา สพฐ) พร้อมด้วยคณะ ได้แก่ นายพินิจ เชื้อแพ่ง ศึกษานิเทศก์ประจำเขตตรวจราชการที่ 18 นางเกษรินทร์ วิริยะอาภรณ์ และ นางสาวลลิดา บุญเฉลิม คณะติดตาม สพฐ. โดย สพม.นครสวรรค์นำเสนอข้อมูลการขับเคลื่อนนโยบาย จุดเน้นฯ ณ ห้องประชุมราชสิทธิเวที สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์