นิเทศการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ Active Learning ด้วยกระบวนการ 5 ขั้นตอน (5Steps) ตามโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับ ศตวรรษที่ 21 

วันพุธที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 07.40น. ดร.สุชาติ เอกปัชชา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ปฏิบัติราชการ ในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้คณะศึกษานิเทศก์กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้ ได้แก่ นางสัมพรรณ ถวิลไทย, นางเมตตา ถวิลไทย และ นางสาวภัทรภรณ์ น้อยกอ นิเทศการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ Active Learning ด้วยกระบวนการ 5 ขั้นตอน (5Steps) ตามโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับ ศตวรรษที่ 21 ตามนโยบาย สพฐ.กระทรวงศึกษาธิการ โดยโรงเรียนที่เข้าโครงการ สพฐ.ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 14 โรงเรียน คณะครู 75 คน ณ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ ครูผู้รับการนิเทศ จำนวน 10 ท่าน ได้แก่ นางจิตพิสุทธิ์ แก้วละเอียด รายวิชาภาษาฝรั่งเศส 1 ฝ31201 ชั้นม.4/10 นายนิติพันธ์ เนตรทิพย์ รายวิชาภาษาญี่ปุ่น 1 ญ31201ชั้นม.4/11 นางสาวอัจฉรา จันแก้ว รายวิชาภาษาอังกฤษรอบรู้ อ30253 ชั้นม.5/6 นางสาวศิริวรรณ อินทสิน รายวิชาภาษาญี่ปุ่น 3 ญ32201 ชั้นม.5/10 นางสาวรสิกา วงศ์แก้วโพธิ์ทอง รายวิชาภาษาจีน 3 จ32201ชั้นม.5/10 นางสาวปิ่นอนงค์ ซื่อตรง รายวิชาภาษาฝรั่งเศส 3ฝ32201 ชั้นม.5/10 นายปฐวี ทรัพย์ศรี รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ31101 ชั้นม.4/8 นางสาวษะวริน ติยะสัญ สุซา รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ33101 ชั้นม.6/10 นางสาวพรพรหม ใจเสือ รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ23101 ชั้นม.3/6 นางจินตนา กลิ่นหัวไผ่ รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ33101 ชั้นม.6/1 โดยมีกิจกรรมการสังเกตการสอน เยี่ยมชั้นเรียน และสะท้อนคิด โดยเทคนิค Coaching & Mentoring ผู้ร่วมการนิเทศ ได้แก่ โดยมี นายชาญชัย ชนิดสะ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ พร้อมด้วยนางสมกมล วรรณทอง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นางสาวอโนชา รัชฎานนท์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ให้การต้อนรับและร่วมกิจกรรมการนิเทศชั้นเรียน