สพม.นครสวรรค์ ร่วมรับคณะอนุกรรมการติดตามประเมินผลการดำเนินงานชมรม to be number ons โรงเรียนหนองบัว

วัน พุธ ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ดร.สุชาติ เอกปัชชา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ปฏิบัติราชการ ในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้ นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วย นางอิสริยา พันธุ์เขตกิจ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมรับคณะอนุกรรมการติดตามประเมินผลการดำเนินงานชมรม to be number ons โรงเรียนหนองบัว