ติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนคุณธรรมตามแนวทางของมูลนิธิยุวพัฒน์ ของโรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์

วันอังคาร ที่ 5 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ ให้การต้อนรับ ผอ.ไพศาล ปทุมชาติ และผอ.เพ็ญจรัส สิงห์ทอง คณะนิเทศก์อาสา จากสถาบันพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวพัฒน์ ในการนิเทศติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนคุณธรรม พร้อมให้คำแนะนำ ข้อคิดเห็น ในการดำเนินงาน โครงการโรงเรียนคุณธรรม ซึ่งทางโรงเรียนก็จะได้นำข้อเสนอแนะดังกล่าว มาปรับปรุง ปรับใช้ ในการพัฒนาโรงเรียนทหารอากาศให้เป็นโรงเรียนคุณธรรมที่มีประสิทธิภาพ และพัฒนานักเรียนให้เป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติต่อไป