ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารเศรษฐกิจ สาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปศส.) รุ่นที่ 21

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1aeIMLd_luJLJF0dE-ZdmH0ML8AEMXsh6