การอบรมโครงการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ขั้นสูงโรงเรียนมัธยมศึกษาต้นแบบ ซึ่งเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “โครงการโรงเรียนWhole School” 

เมื่อวัน เสาร์ ที่ 2 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 -16.00น. โดยมีท่าน ดร.สุชาติ เอกปัชชา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ปฏิบัติราชการ ในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ขั้นสูงโรงเรียนมัธยมศึกษาต้นแบบ ซึ่งเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “โครงการโรงเรียนWhole School” สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่อง โรงเรียนที่เข้ารับการอบรม ประกอบด้วย โรงเรียนพยุหะพิทยาคม และโรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา โดย2 โรงเรียนนี้ได้รับการคัดเลือกจากมูลนิธิทักษะแห่งอนาคต ซึ่งการจัดอบรมครั้งนี้
ขับเคลื่อนโดย นายคมกฤช แผนเสือ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ และนางสาวณสุดา สิชฌรังษี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโครงการWhole School นี้ ผ่านระบบ VDO Conference Google Meeting