ร่วมเยี่ยมชมการนำเสนอผลการดำเนินงานอำเภอ ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 

วัน พุธ ที่ 29 มิถุนายน 2565 เวลา 11.00 น. ดร.สุชาติ เอกปัชชา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ปฏิบัติราชการ ในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วย นางวิชิรตา วรธาดาสวัสดิ์ และ นางวิลาวัณย์ ฮ้อสิทธิสมบูรณ์ ศึกษานิเทศก์ ร่วมเยี่ยมชมการนำเสนอผลการดำเนินงานอำเภอ ชมรม TO BE NUMBER ONE เพื่อตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานและเก็บคะแนน การประกวดกิจกรรมในโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับดีเด่น ในพื้นที่ ระดับประเทศ ประจำปี 2565 ณ โรงเรียนลาดยาววิทยาคม