งานสัมมนาโลกวิชาการของดีเมืองเบตง ประจำปี 2565

วัน อาทิตย์ ที่ 26 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 น. ดร.สุชาติ เอกปัชชา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ปฏิบัติราชการ ในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ร่วมการสัมมนาโลกวิชาการของดีเมืองเบตง ประจำปี 2565 ในช่วงเช้ามีพิธีเปิดการสัมมนาโลกวิชาการของดีเมืองเบตง โดยผู้ว่าราชการ จ.ยะลา เป็นประธาน และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมการเรียนรู้ ระหว่าง เมืองยะลากับหัวหน้าส่วนราชการประเทศมาเลเชีย ในช่วงบ่ายมีการบรรยายพิเศษหัวข้อกิจกรรมวิเคราะห์ การพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนสู่ศตวรรษที่ 21 โดย ดร.สุชาติ เอกปัชชา ณ ห้องประชุมสวนน้ำ เทศบาลเมืองเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา