การประชุมคณะกรรมการประเมินความพร้อมการขอเปิดห้องเรียนพิเศษทั่วไปในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2566

วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 15.00 น. ดร.สุชาติ เอกปัชชา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ปฏิบัติราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ได้มอบหมายให้ นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประเมินความพร้อมการขอเปิดห้องเรียนพิเศษทั่วไปในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุมสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์